Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, konečným spotrebiteľom pri predaji v eshope spoločnosti

ROSE for ROSE, s.r.o. (ďalej len RFR)

 1. Základné ustanovenia

 

Predávajúci a prevádzkovateľ eshopu:

ROSE For ROSE, s.r.o.

Agátová 1477/6
92901 Dunajská Streda
Slovenská republika
prevádzka elektronického obchodu: roseforrose.sk
IČO: 44974884
IČ DPH: SK2022894478
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka: 24417/T.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Trnava

 

Kupujúcim je: fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu s firmou RFR  na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kúpna zmluva vzniká odoslaním a prijatím objednávky medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 1. Ceny

Ceny výrobkov sú uvedené v EUR s DPH a sú vždy aktuálne platné. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania.

 

 1. Dodacia lehota

Objednávky uzatvárame každý deň. Tovar obvykle expedujeme do 7 pracovných dní.

 1. Platobné podmienky
 2. platba vopred bankovým prevodom
 3. dobierka pri prevzatí tovar
 4. Dodacie podmienky
 5. a) zasielanie Slovenskou poštou v rámci SR – cena: 5€ s DPH v prípade ak objednávka je nižšia ako 30€
 6. b) zasielanie Slovenskou poštou v rámci SR – zadarmo v prípade ak objednávka je nad 30€

 

 1. Odstúpenie od zmluvy a záruka vrátenia peňazí

  Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle § 7 odst. 1 a zákona c. 102/2014 Z.z. zaslaním písomného vyhotovenia odstúpenia na korešpondenčnú adresu spoločnosti. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení spolu s písomným odstúpením od zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 14 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný poštou, doporučene na adresu predajcu:

Rose for Rose s.r.o

Agátová 6/1477

Dunajská Streda 92901

 

V prípade, ak kupujúci vráti tovar poškodený, neúplný, čiastočne spotrebovaný alebo obnosený, predávajúci má právo si takto vzniknutú škodu na tovare jednostranne započítať z hodnoty tovaru, ktorý má byť vrátený, čo kupujúci berie na vedomie a s čím bezvýhradne súhlasí. Náklady na dopravu tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.

 

 1. Záruka a reklamácia

 

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru si tento tovar prezrieť a skontrolovať. V prípade, že kupujúci zistí na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať. Predajca nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku nešetrného nesprávneho zaobchádzania, neprimeraným zaobchádzaním a v dôsledku bežného opotrebenia veci. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

V prípade reklamácie zašle kupujúci tovar na adresu:

ROSE for ROSE, s.r.o.
eshop
Agátová 6/1477
92901 Dunajská Streda

 

K reklamácii je potrebné vrátiť tovar v pôvodnom nepoškodenom balení, pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na Vás. Reklamovaný tovar musí byť odoslaný poštou, doporučene na adresu predajcu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme zákazníka. Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú len na maloobchodný predaj v eshope. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

HLAVNÉ MENU

 • O nás
 • Veľkostná tabuľa
 • Návod na pranie
 • Obchodné podmienky
 • Ochrana osobných údajov
 • Kontakt

 

KONTAKTY

Rose for rose s.r.o.

Adresa: Agátová ulica 1477/6

PSČ: 929 01 Dunajská Streda

Email: roseforrose(a)roseforrose.sk

Telefón: +421 911 572 955